Kalkhoff Logo

DEELNAMEVOORWAARDEN: ‘WINACTIE ENDEAVOUR MOVE B9’

Deelname aan de stemming voor de actie 'WINACTIE ENDEAVOUR MOVE B9' van Derby Cycle Werke GmbH, hierna exploitant of organisator  genoemd, is gratis en vindt uitsluitend plaats op basis van deze deelnamevoorwaarden.

VERLOOP VAN DE ACTIE

Stemmen kan van 21-04-18 12.00 uur tot 31-07-2018 12.00 uur. De deelnemers kunnen in deze periode het formulier incl. de juiste promo-code invullen en een Endeavour Move B9 winnen. Hiervoor moeten ze het contactformulier invullen en hun gegevens achterlaten. Vervolgens wordt onder alle deelnemers het Endeavour Move B9 verloot.

PRIJS

De winnaar ontvangt een Kalkhoff Endeavour Move B9. De fiets wordt overhandigd via een Kalkhoff-dealer in de buurt (tot rond 50 km) van de woonplaats van de winnaar. De prijs kan niet contant worden betaald.

DEELNAME

Om aan de actie deel te nemen, moet het weergegeven deelnameformulier worden ingevuld en verzonden. Deelname is alleen mogelijk gedurende de deelnameperiode. Inzendingen die na de sluitingsdatum binnenkomen, worden niet meegenomen bij de verloting. Campagneperiode 21.04.-31.07.18

Per deelnemer neemt slechts één ingezonden aanmelding deel aan de actie. Het is niet toegestaan meerdere e-mailadressen te gebruiken. Deelname aan de actie is gratis.

PERSONEN GERECHTIGD TOT DEELNAME

Gerechtigd tot deelname zijn natuurlijke personen vanaf achttien jaar die woonachtig zijn in Duitsland, Oostenrijk, Nederland, Engeland, Frankrijk of Noorwegen. Deelname is niet beperkt tot klanten van Derby Cycle en niet afhankelijk van de aankoop van een product of dienst. Indien een deelnemer niet handelingsbekwaam is, heeft deze toestemming nodig van zijn wettelijk vertegenwoordiger.

Uitgesloten van deelname aan de actie zijn alle bij de opzet en uitvoering van de actie betrokken personen en medewerkers van Derby Cycle, evenals hun familieleden. Bovendien behoudt Derby Cycle zich het recht voor personen naar eigen goeddunken uit te sluiten van deelname, wanneer hiervoor gegronde redenen bestaan, bijvoorbeeld

(a) bij manipulatie in verband met toegang tot of uitvoering van de actie, (b) bij overtreding van deze deelnamevoorwaarden, (c) bij oneerlijke praktijken of (d) bij onjuiste of misleidende gegevens die verband houden met de deelname aan de actie.

BEPALING VAN DE PRIJSWINNAARS

De prijswinnaars worden bepaald na de sluitingsdatum via een willekeurige trekking onder alle deelnemers. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Campagneperiode 21.04.-31.07.18

De prijswinnaars worden meteen per e-mail persoonlijk geïnformeerd en hun namen worden op Facebook bekendgemaakt.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Om deel te nemen aan de actie moeten persoonlijke gegevens worden ingevoerd. De deelnemer verzekert dat de door hem verstrekte gegevens over zijn persoon, in het bijzonder voor- en achternaam alsook e-mailadres, waarheidsgetrouw en juist zijn.

Derby Cycle wijst erop dat alle persoonlijke gegevens van de deelnemer zonder diens toestemming noch aan derden worden verstrekt, noch aan hen voor verder gebruik worden doorgegeven.

Een deelnemer die een prijs wint, verklaart zich akkoord met publicatie van zijn naam en woonplaats in de door Derby Cycle gebruikte advertentiemedia. Dit houdt eveneens bekendmaking van de winnaar in op de website van Derby Cycle en zijn socialemediaplatforms. De deelnemer kan een eenmaal gegeven toestemming op elk moment intrekken. Een verzoek tot intrekking moet schriftelijk aan Derby Cycle worden gericht via de in het impressum vermelde contactgegevens. Na intrekking van de toestemming worden de verzamelde en opgeslagen persoonlijke gegevens van de deelnemer onmiddellijk gewist.

FACEBOOKDISCLAIMER

Deze actie is geenszins verbonden met Facebook en wordt op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook.

TOEPASSELIJK RECHT

Eventuele vragen of klachten over deze actie moeten aan Derby Cycle worden gericht. Onze contactgegevens zijn vermeld in het impressum. Op de actie van Derby Cycle is uitsluitend Duits recht van toepassing. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

SLOTBEPALINGEN

Mocht een bepaling van deze deelnamevoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, dan wordt de geldigheid van de overige deelnamevoorwaarden hierdoor niet aangetast. In dit geval wordt de ongeldige bepaling vervangen door een rechtsgeldige bepaling die de strekking en de bedoeling van de ongeldige bepaling het dichtst benadert. Hetzelfde geldt voor eventuele leemtes in deze deelnamevoorwaarden.

Dealer zoeken


KALKHOFF-KWALITEIT – WIJ ZETTEN NIEUWE STANDAARDEN!